acelasidrum841

VIZIUNE DE DEZVOLTARE ȘI PRIORITĂȚI

Dragi prieteni,

Viziunea mea asupra dezvoltării județului Timiș este una complexă, integrată, corelând elementele ce țin de realitățile curente, potențialul de dezvoltare economică, socială și teritorială, documentele strategice definite de-a lungul timpului de specialiști și politicieni, precum și propriile mele idei privind valorificarea și ridicarea palierelor existențiale ale județului.

Definirea acestei viziuni, la fel ca și toate celelalte macro-concepte pe care le vizez, pornește de la o abordare de sus în jos, tratând mai întâi aspectele mari, iar apoi pe cele de detaliu. În cele de față voi expune o perspectivă macro asupra dezvoltării județului.

Această viziune, împreună cu viziunile și strategiile lansate de instituțiile responsabile de diverse resorturi, trebuie să fie corelate și dublate de o implementare eficace, bazată pe competență, integritate, disciplină și pragmatism, din partea aparatelor executive ale acestor instituții. Planurile concrete de acțiuni, conținând obiective clar definite, responsabili unici, termene etc și partea de monitorizare a efectelor acțiunilor sunt indispensabile pentru a pune în practică inițiativele decise.

Un aspect foarte important este de reliefat. Și anume implicarea reală în implementare a tuturor actorilor relevanți ai societății civile, mediului privat, mediului public și ai universităților, pentru a avea o susținere sănătoasă și mai ușor asimilabilă de către comunitate, chiar dacă acestă implicare necesită eforturi și timpi mai mari, generând însă beneficii indiscutabile pe termen mediu și lung.

Prin implicarea societății civile, a specialiștilor și politicienilor – tineri sau seniori, axați pe reforma sistemului în România și județ, în sensul îmbunătățirii lui, se va crea o presiune asupra structurilor existente, care, menținută cu perseverență și în sens constructiv, va conduce la o aliniere a sistemului la standardele înalte și la reformarea pas cu pas a acestuia, din temelii, bineînțeles preluând elementele bune deja existente.

Această reformă trebuie să pornească de la nivelul uman, conștient și să se propage până la nivelul entităților juridice, vizând inclusiv schimbarea legislației.

REGIONALIZARE

ECONOMIE

METROPOLA

DEZVOLTAREA RURALĂ

SOCIAL

EDUCAȚIE ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT

AMENAJARE TERITORIALĂ

CALITATEA ÎN POLITICĂ

regionalizarea
Consider că o nouă entitate juridică din punct de vedere teritorial, regiunea, ar determina multe beneficii și puține dezavantaje. Regionalizarea, precedată de o descentralizare a instituțiilor prin predarea controlului și resurselor de la nivel central la nivel local, ar fi ancorată în principiul autoguvernării și ar induce o mai mare motivare a cetățenilor regiunii în a munci pentru a-și decide propriul destin, aliniat bineînțeles la liniile majore trasate la nivelul României și respectând principiile integrității și suveranității statale. Regiunea ar putea astfel să își exercite propria politică de dezvoltare economică, socială și teritorială, stabilindu-și prioritățile și folosindu-se de fondurile provenite din venituri proprii și fonduri europene.

O astfel de politică de sine stătătoare, concentrată și pe relațiile externe, ar putea să ducă regiunea noastră într-o poziție fruntașă între regiunile din România, având în vedere plasamentul geostrategic excelent, la granița cu Ungaria și Serbia și pe culoarele majore de transport european și internațional, existente și preconizate, accesate direct sau indirect: Culoarul IV Pan European (rutier și feroviar), Dunărea (naval), Via Carpathia pe ruta Lituania-Grecia (rutier), cale ferată de mare viteză Paris-Constanța, cale ferată între porturile Rijeka și Constanța, precum și rutele aeriene către și dinspre Orient și alte destinații importante, așa cum demonstrează studiile în domeniu. În ceea ce privește gestionarea rutelor aeriene, este nevoie ca administrația locală să preia cât mai repede această responsabilitate de la Ministerul Transporturilor, astfel încât să poată decide ce este mai bine pentru dezvoltarea multivalentă a comunității bănățene, cunoscând mai bine care sunt necesitățile și oportunitățile aferente, după nenumăratele discuții cu principalii actori locali. În concluzie, regiunea noastră ar putea beneficia de toate avantajele acestei conectivități, dacă s-ar autoguverna, situată fiind la o răscruce importantă de culoare de tranzit de marfă și persoane și contribuind la transformarea Euroregiunii DKMT într-un hub major de transport european și internațional, ce va determina cu siguranță prosperitate economică și socială. Iar racordarea prin toate mijloacele posibile la acest hub euroregional va trebui să fie susținută de toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Timiș, care să pună umărul împreună la implementarea arterelor de interconectare.

ECONOMIA JUDETULUI TIMIȘ

În ceea ce privește economia județului nostru, susțin și voi susține întotdeauna principiile sănătoase, liberale, ce țin de păstrarea și îmbunătățirea pieței concurențiale libere, cu intervenție minimă din partea administrației publice, care să pună la dispoziție infrastructura și instrumentele necesare pentru ca șansele antreprenorilor să fie egale, iar oportunitățile de dezvoltare multiple.

Avem nevoie însă, la nivel general, să ne identificăm răsunător și unic pe harta europeană și internațională, astfel încât să atragem parteneri puternici în proiectele majore legate de industrie, agricultură, comerț și servicii. Acest lucru se poate face implementând și promovând un brand public economic, pentru Timișoara, județ și regiune.

Multe principii de dezvoltare trebuie aplicate mai atent decât în trecut sau chiar de la zero, utilizând ca sursă de inspirație modelele internaționale de succes, adaptate la condițiile locale. De asemenea, inteligența de care dau dovadă românii e de pus în valoare, pentru crearea unor sisteme inovative care să implice atât aspectele manageriale și tehnice, cât și pe cele interinstituționale, cum ar fi crearea entităților juridice numite ”Grupări Europene pentru Cooperare Teritorială”.

Economia circulară, cu componenta verde, va putea conduce către o dezvoltare durabilă a societății noastre, eficientă la nivelul folosirii resurselor tot mai puține și a securizării celor critice, prin crearea de produse reciclabile și noi locuri de muncă. Reindustrializarea, încurajarea producției autohtone și diversificarea gamei de produse și servicii vor conduce cu siguranță la o situație stabilă, în orice condiții naționale și externe. De asemenea, specializarea inteligentă a unor zone ale regiunii, în jurul Timișoarei, Aradului, Lugojului ș.a.m.d în sensul folosirii atuurilor locale și generării efectelor sinergice cu celelalte zone, ar stabiliza și ridica și mai mult regiunea noastră. Atragerea investitorilor cu capital autohton sau străin este un deziderat ce trebuie susținut prin toate mijloacele posibile și prin instrumente ambițioase, cum ar fi înființarea unor centre de excelență pentru susținerea afacerilor și a unor fonduri publice de investiții. Valorificarea a ceea ce avem bun din zestrea autohtonă, patente, subansamble și produse competitive, servicii inovatoare, inteligență umană și instituțională etc. și internaționalizarea și scoaterea pe piața externă a acestora, sunt aspecte ce țin de eficacitate  și sunt categoric necesare.

În finalul expunerii acestor câteva aspecte ce țintesc dezvoltarea economică, mai adaug o precizare foarte importantă. Mentalitatea și atitudinea cetățenilor, a entităților private și instituțiilor publice e nevoie să se deschidă, să evolueze conștient și etapizat către noi concepte validate public la scară largă, prin asumarea tuturor etapelor managementului schimbării, astfel încât să ne putem desprinde de restul plutonului, îndrăznind noi experiențe cu grad acceptabil de risc. Un exemplu aș oferi în acest sens și anume atitudinea față de eșecul antreprenorilor aflați la început de drum, care în țările avansate determină o susținere prioritară și atentă a acestora pentru că se presupune că au învățat ceva din această experiență nefastă, prin urmare nu se recurge nicidecum la o izolare a acestor antreprenori. De asemenea, sechelele comunismului trebuie îndepărtate cât mai curând, neputându-ne crampona în trecut și stagna din aceste cauze. O reflectare a acestor efecte în societatea românească este teama de asociere, mai ales în agricultură, deși tendința la nivel mondial este orientată tocmai în acest sens, prin crearea de formule asociative și clustere, care impulsionează rezultele pozitive în mod accelerat.

MAREA METROPOLĂ TIMIȘOARA

LUGOJ – TIMIȘOARA – ARAD

Tocmai în sensul abordării deschise, vizionare și ambițioase, încurajez înființarea pe termen mediu și lung a metropolei Timișoara sau a unei forme similare de organizare administrativă, prin implicarea efectivă a tuturor actorilor societății noastre. Această metropolă, creată în conjuncție cu municipiile Arad și Lugoj și în baza unor principii sănătoase, durabile, bine analizate și aplicând măsuri preventive compensatorii pentru dezavantajele întrevăzute, ar aduce multe beneficii comunității noastre. Amintesc aici doar câteva din argumentele care susțin acest raționament.

Timișoara, în contextul globalizării și înăspririi competiției naționale și internaționale, ar putea stagna sau chiar decădea. Sunt mulți parametri care pot justifica acest scenariu, luând în considerare inclusiv faptul că există multe orașe în Europa sub 500.000 de locuitori, nu foarte atractive pentru parteneriate strategice și care nu ”joacă” astfel la un nivel înalt. În ceea ce privește oportunitatea implementării acestui concept, este șansa noastră de a crea un pol urban foarte important în centrul triunghiului Budapesta-Belgrad-București.

Printre avantajele care susțin demararea acestor demersuri se numără: definirea unor politici comune și eficiente de dezvoltare multivalentă a actualelor unități administrativ-teritoriale, eliminarea unor pași birocratici neoportuni, folosirea în comun a resurselor și distribuirea inteligentă a acestora, îmbunătățirea uniformă și strategică a infrastructurii, oferirea unei baze mai largi de selecție pentru investitori, atragerea mai facilă a creditorilor și partenerilor internaționali, posibilitatea de materializare a unor proiecte majore etc. Referitor la efectele negative care pot apărea, consider că se pot găsi măsuri adecvate, preventive și compensatorii, de exemplu pentru păstrarea comparativă a nivelului  de taxare, a traficului și a gradului de acoperire cu spații verzi. Sunt convins că efectele benefice cumulate sunt cu mult mai mari.

La final, mai subliniez un aspect, cel legat de importanța în sine a înscrierii în acest proces de transformare în vederea implementării metropolei Timișoara sau a unei forme similare de organizare, proces care poate produce numai efecte pozitive, prin stimularea colaborării interinstituționale într-o manieră mult mai pronunțată, armonizată și vizionară.

DEZVOLTARE RURALĂ

Dezvoltarea rurală este deopotrivă crucială. Modelele implementate în Occident, în care apropierea fizică și dezvoltarea uniformă a infrastructurii, serviciilor și oportunităților este comparabilă între mediul urban și rural, trebuie să reprezinte un deziderat al eforturilor noastre pentru dezvoltarea județului și regiunii.

Repopularea spațiilor rurale cu tineri, atragerea investitorilor, practicarea unei agriculturi performante, crearea de locuri de muncă, oferirea condițiilor optime de trai etc. pot fi adresate prin strategii și programe integrate. Acestea ar trebui create, în parteneriat, de către consiliile locale, Consiliul Județean și instituțiile descetralizate ale Guvernului, oferind la timp informații complete și consultanță, punând la dispoziție infrastructuri propice dezvoltării, la fel ca și scheme de finanțare atractivă, care să nu aibă ca scop în primul rând generarea de profit propriu, ci stimularea unei efervescențe de inițiative și afaceri în mediul rural, un exemplu în acest sens fiind crearea centrelor multifuncționale pentru legume-fructe.

SOCIAL

Din punct de vedere social, incluziunea tuturor grupurilor, etnice și confesionale, a persoanelor cu dizabilități sau cu șanse precare de afirmare, oferirea unor facilități care să determine această incluziune, de exemplu prin intermediul întreprinderilor sociale, organizarea manifestărilor culturale și artistice pentru conservarea identității și a sentimentului de apartenență, oferirea de modalități variate pentru petrecerea timpului liber în condițiile actuale de stres tot mai accentuat, asigurarea condițiilor de siguranță și confort cotidian în ceea ce privește accesul la utilități, ș.a.m.d. sunt aspecte extrem de importante pentru vitalitatea și sănătatea comunității noastre, care e obligatoriu să fie abordate la modul cel mai serios, prin măsuri pragmatice și cu monitorizarea continuă a efectelor.

De asemenea, este foarte important să se creeze premisele care să conducă la creșterea natalității în județul și regiunea noastră, având în vedere deficitul forței de muncă și îmbătrânirea treptată a populației în zonă și în Europa. Aceste politici de stimulare a sporului natural pot fi definite cu siguranță și puse în practică de către specialiști printr-o multitudine de facilități, vizându-se beneficiile pe termen lung ale acestui demers, în contextul european.

Foarte importante pentru palierul social sunt domeniile sănătății și învățământului. În ceea ce privește domeniul sănătății, autoritățile publice locale și județene sunt datoare să găsească soluții pentru a garanta tuturor cetățenilor servicii calitative gratuite, în timp util, într-un pachet de bază în primă fază, precum și o diversificare a acestora în perspectivă, prin construirea unor spitale noi și mai ales prin realizarea unei rețele distribuite de dispensare la nivelul localităților, prin accesarea fondurilor europene și motivarea medicilor să activeze pe întreg teritoriul județului Timiș.

În contextul regionalizării, implementarea unor astfel de proiecte ar trebui să fie mai facilă, dar și până atunci este nevoie de identificarea de soluții și materializarea acestora de către autoritățile locale și județene.

ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI EDUCAȚIE

Învățământul și educația sunt pilonii care pot genera, alături de alți factori, evoluția sau involuția societății noastre.

Efectele globalizării, competiția tot mai acerbă la nivel economic, dezvoltarea foarte dinamică a tehnologiei, necesitatea asimilării corecte a informațiilor accesate nestingherit în mediul online etc, demonstrează importanța instruirii copiilor și tinerilor noștri, a nevoii de învățare continuă – inclusiv pentru seniori, a necesității reconversiei profesionale, toate acestea canalizându-se într-un sens constructiv, democratic și evolutiv pentru societatea noastră.

Monitorizarea acestui proces educațional și acționarea concretă în sens preventiv și corectiv sunt neapărat necesare, orice deviere putând duce la efecte cu impact semnificativ pe termen lung.

AMENAJARE TERITORIALĂ

În ceea ce privește amenajarea teritorială, aceasta trebuie să urmeze realitățile și necesitățile economice și sociale ale momentului, precum și proiecția în viitor a dezvoltării dorite. Sunt situații care trebuie urgent rezolvate, cum ar fi de exemplu cele legate de existența în continuare a unor zone inundabile în județul Timiș, care îngrădesc posibilitățile de afirmare ale comunităților locale.

Urbanizarea uniformă și inteligentă a teritoriului județului este esențială, în sensul urmăririi tendințelor naturale de dezvoltare, dar și în sensul provocării unor astfel de tendințe pe principiul ”forma atrage fondul”.

De asemenea, păstrarea și oferirea de condiții optime pentru dezvoltare socială și confort cotidian sunt categoric de dorit, în ceea ce privește amenajarea de spații verzi, descongestionarea traficului de persoane și mărfuri, eliminarea poluării fizice și fonice etc.

Un alt aspect de subliniat este că, în anumite situații, pentru a crea cadrul propice evoluției, sunt necesare măsuri ferme de deblocare a stărilor de fapt, chiar dacă populația va fi inițial reticentă. Mă refer aici la implementarea unor magistrale de transport și rețele edilitare, rezervarea în cadrul Planurilor Urbanistice Generale a unor zone critice pentru dezvoltarea ulterioară și crearea unor platforme-infrastructuri majore, măsuri care vor presupune inclusiv exproprieri sau alte demersuri legale în folosul comunității, ce sunt de dorit bineînțeles să fie supuse în prealabil unor consultări publice reale.

Constructie

Toate cele expuse de mine în cele de față sunt doar câteva dintre aspectele ce țin de dezvoltarea durabilă și pozitivă a județului și regiunii noastre. Aceste idei, împreună cu ideile celorlalți actori de pe scena politico-administrativă locală și cu strategiile instituțiilor publice, e necesar să se supună conceptelor de transparență și punere la dispoziție a datelor publice, așa cum rezultă și din Principiul Guvernării Deschise, protocol internațional la care România a aderat acum câțiva ani. O astfel de abordare va duce la o stimulare efervescentă, pe toate palierele, a dezvoltării economice, sociale și teritoriale, prin generarea dialogului interinstituțional, oferirea de informații utile și încurajarea inițiativei. Totodată, subliniez rolul foarte important al presei în crearea acestui cadru benefic.

În toată această construcție, este obligatoriu să ținem cont de propunerile și soluțiile specialiștilor și ale tuturor actorilor importanți ai comunității, convingerea mea fiind că e nevoie de crearea unor consilii consultative pe lângă organismele decizionale (așa cum este Consiliul Consultativ Economic al Timișoarei pe care l-am înființat) și de aplicarea unor proceduri reale de consultare largă a publicului, instrumente care să fie administrate cu perseverență și pragmatism, în virtutea principiilor co-interesului și dedicării voluntare, civice pentru dezvoltarea societății.

Și pentru că dintotdeauna direcțiile majore de evoluție ale societății au fost trasate de către grupurile de inițiativă, pornind de la bresle și până la partidele politice, închei prin a afirma cu tărie că noi, reprezentanții noii generații de politicieni, avem datoria să asumăm următoarele deziderate: dedicarea reală a muncii noastre pentru prosperarea comunității, preluarea și continuarea măsurilor benefice adoptate de celelalte partide, gestionarea proiectelor după o abordare strategică și managerială, și, ca fundament al întregii activității, adoptarea ad integrum a unei conduite exemplare în exercitarea funcțiilor deținute, în spiritul tezei lansate de către mine la începutul carierei administrative – ”calitatea în politică”.

Aceasta este viziunea mea asupra dezvoltării armonioase și pozitive a Timișoarei, județului și regiunii noastre. Sunt deschis, dragi prieteni, oricărei colaborări constructive, bazate pe concepte fundamentate și implementare pragmatică, în vederea îndeplinirii dezideratelor expuse.